Raieluba

Tallinna linna haljastust käsitlev info ja seadusandlus.

 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/haljastus

https://raie.tallinn.ee/open_raie.php

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120511&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

https://www.tallinn.ee/est/Lumega-murdunud-puude-saagimiseks-pole-raieluba-vaja

https://oigus.wordpress.com/2013/11/05/puude-raie-ja-korteriuhistu/

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=105031&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

 

§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel:

5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

(3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras. (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

 

Väljaspool Tallinnat puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord.

 

KEILA LINN
https://www.riigiteataja.ee/akt/421122013047

 

LOKSA LINN

http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond

 

MAARDU LINN

https://maardu.kovtp.ee/puude-raie

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092015031?leiaKehtiv

 

VIIMSI VALD

http://www.viimsivald.ee/blanketid/

https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013055?leiaKehtiv

 

ANIJA VALD

https://www.riigiteataja.ee/akt/429082014056

 

HARKU VALD

http://www.harku.ee/puude-raie

 

SAUE VALD

http://sauevald.ee/raieloataotlus

https://www.riigiteataja.ee/akt/12908650

 

KIILI VALD

http://www.kiilivald.ee/maa-ja-keskkond/puude-raie?inheritRedirect=true

 

KOSE VALD

https://www.riigiteataja.ee/akt/424082017003

 

RAE VALD

http://www.rae.ee/puude-raie?inheritRedirect=true

 

SAKU VALD

http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad4

https://www.riigiteataja.ee/akt/421112011015

 

LÄÄNE-HARJU VALD

http://laaneharju.ee/raieloa-taotlemine

 

KUUSALU VALD

http://www.kuusalu.ee/raieloa-taotlemine

 

JÕELÄHTME VALD

https://joelahtme.kovtp.ee/keskkonnaload

 

RAASIKU VALD

http://raasiku.kovtp.ee/raieloa-taotlemine

 

RAPLA

http://rapla.kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad4